Shri Ajay Kumar Jain Company Secretary cs@sirshadilal.com.


Regd. Office

Address:
Sir Shadi Lal Enterprises Ltd. 4A, Hansalya, 15 Barakhamba Road, New Delhi – 110001
Phone:011 - 23316409, 23310414, 23752231 Fax: 011 - 23722193, 23322473 Email: udsm_shamli@sirshadilal.com